Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều tra VKSND tối cao



Ngày 28/5/2019, Viện trưởng VKSND tối cao đã ký Quyết định số 208/QĐ-VKSTC-C1 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Theo đó, Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều tra VKSND tối cao (ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-VKSTC-C1 ngày 28/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao) có một số điểm mới như sau:

1. Tại Khoản 3 Điều 5 về “Tổ chức bộ máy, biên chế” đã thống nhất đổi tên các phòng nghiệp vụ như sau:

– Phòng Tham mưu, tổng hợp đổi tên thành Văn phòng Cơ quan điều tra (Phòng 2);

– Phòng Điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên đổi tên thành Phòng Điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh miền Trung (Phòng 4);

– Phòng Điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh miền Nam đổi tên thành Phòng Điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh miền Đông Nam bộ (Phòng 5);

Theo đó, bổ sung 04 phòng nghiệp vụ được thành lập năm 2017, gồm:

– Phòng Kỹ thuật hình sự (Phòng 7);

– Phòng Điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc (Phòng 8);

– Phòng Điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh Tây Nguyên (Phòng 9);

– Phòng Điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh miền Tây Nam bộ (Phòng 10).

2. Tại Khoản 2 Điều 1 về “Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng” đã bổ sung thêm các đối tượng gồm: Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng và Cán bộ điều tra. Trong đó, bổ sung chủ thể Cán bộ điều tra là một chức danh tư pháp mới theo Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015.

3. Tại Điều 3 về “Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra” đã được bổ sung theo quy định tại Điều 20, Điều 21 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Khoản 3 Điều 163 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Điều 8, Điều 30 Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 18/QĐ-VKSTC-C1 ngày 20/11/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Tải toàn văn Quy chế tại đây./.

Bích Phương (giới thiệu)

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng