Diễn văn Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023)Ôn lại lịch sử 93 năm ra đời, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam và 61 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao

Ngày này 93 năm trước, từ ngày 03 – 07/02/1930, tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu của lịch sử, sự phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin, là kết quả quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành ba cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930 – 1931, với đỉnh cao là phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh, Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 – 1939) và Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 – 1945), để đến năm 1945, khi thời cơ cách mạng chín muồi, Đảng đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa vào ngày 02/9/1945. Tiếp đó, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân lần lượt đánh bại mọi âm mưu, kế hoạch xâm lược của kẻ thù, đặc biệt là thắng lợi trong Chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954 với đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ (năm 1954), chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Giai đoạn từ năm 1954 – 1975, đất nước bị chia cắt làm hai miền. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, miền Bắc vừa nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa dốc sức làm tròn nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. Với tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “không có gì quý hơn độc lập, tự do”; trên cơ sở đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

Đất nước thống nhất, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bắt tay vào khắc phục hậu quả chiến tranh, sau đó tiếp tục bước vào các cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã giành thắng lợi, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên giới của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Từ năm 1986, Đảng lãnh đạo đất nước tiến hành công cuộc đổi mới và đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vượt lên phát triển kinh tế khá nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, kinh tế Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường; chính trị – xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.

Góp phần vào công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước, từ đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trải qua 61 năm xây dựng và trưởng thành, từ một Chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao, đến năm 2010, Đảng bộ cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao được thành lập với 32 cán bộ, đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ trực thuộc. Trong quá trình kiện toàn, đổi mới và phát triển, Đảng bộ cơ sở Cơ quan điều tra VKND tối cao luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo VKSND tối cao, Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, bên cạnh đó tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo đơn vị cũng như toàn thể công chức, đảng viên và người lao động của đơn vị thực sự đoàn kết, có kỷ luật, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong đơn vị đã tạo nên sức mạnh tổng hợp lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, ngành Kiểm sát và nhân dân giao. Đến nay, Đảng bộ cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã có 169 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ (trong đó 6 chi bộ đặt tại trụ sở chính ở thành phố Hà Nội, 01 chi bộ Đại diện thường trực Cơ quan điều tra tại thành phố Đà Nẵng, 02 chi bộ Đại diện thường trực Cơ quan điều tra tại thành phố Hồ Chí Minh, 01 chi bộ tại Phòng điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh Tây Nguyên đặt tại Đăk Lăk) Ban chấp hành Đảng bộ gồm 9 đồng chí, Ban Thường vụ 3 đồng chí, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy 5 đồng chí. Cùng với sự phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân, hơn 60 năm qua, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã góp phần bảo đảm và hỗ trợ tích cực cho công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, tiếp tục nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát. Đặc biệt là từ khi thực hiện các đạo luật mới, thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao tăng thêm đáng kể với 38 tội danh trong Bộ luật hình sự năm 2015. Đảng uỷ Cơ quan điều tra đã lãnh đạo đơn vị vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành và vượt chỉ tiêu Quốc hội và Ngành giao, khám phá, điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng, phức tạp được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, ủng hộ; đồng thời góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ tư pháp cũng như kịp thời chấn chỉnh, khắc phục vi phạm, tội phạm trong hoạt động tư pháp…Đây là những truyền thống mà toàn thể đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ Cơ quan điều tra chúng ta tự hào và cần phát huy trong thời gian tới.

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Cơ quan điều tra VKSND tối cao càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đoàn kết, quyết tâm xây dựng Cơ quan điều tra VKSND tối cao là một trong những cơ quan điều tra chuyên trách thực sự mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả; là lực lượng nòng cốt trong việc phát hiện, xử lý và phòng ngừa vi phạm, tội phạm thuộc thẩm quyền, đặc biệt là các tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp./.

CƠ QUAN ĐIỀU TRA VKSND TỐI CAO

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng