Lãnh đạo Cơ quan điều tra

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN ĐIỀU TRA
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ĐƯƠNG NHIỆM

 

CÁC ĐỒNG CHÍ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO QUA CÁC THỜI KỲ

Đồng chí VŨ HẢI
Vụ trưởng Vụ Điều tra thẩm cứu Viện kiểm sát nhân dân tối cao
(giai đoạn từ năm 1978 đến năm 1983)

 

Đồng chí BÙI QUANG NAM
Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tốì cao
(giai đoạn từ năm 1983 đến năm 1992)

Đồng chí NGUYỄN HỒNG DIÊN

Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

(giai đoạn từ năm 1992 đến năm 2007)

Đồng chí PHẠM HUY THẬN
Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao
(giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010)

Đồng chí NGUYỄN HẢI PHONG
Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao
(giai đoạn từ tháng 3/2010 đến tháng 6/2012)

Đồng chí VŨ ĐĂNG KHOA
Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao
(giai đoạn từ tháng 6/2012 đến tháng 6/2015)

Đồng chí NGUYỄN VĂN HẢI
Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao
(giai đoạn từ tháng 6/2015 đến tháng 12/2015)

Đồng chí VŨ ĐĂNG KHOA
Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao
(giai đoạn từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2017)

Đồng chí NGUYỄN TIẾN SƠN

Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao
(giai đoạn từ tháng 7/2017 đến tháng 6/2020)

Đồng chí ĐỖ VĂN PHƯƠNG

Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

(giai đoạn từ tháng 7/2020 đến tháng 5/2021)

Đồng chí PHẠM THANH TỪNG

Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

(giai đoạn từ tháng 6/2021 đến tháng 5/2022)