Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua 06 đạo luậtTại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 06 luật: (1) Luật quản lý nợ công (sửa đổi); (2) Luật lâm nghiệp; (3) Luật thủy sản (sửa đổi); (4) Luật quy hoạch; (5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; (6) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.

Dưới đây là toàn văn 06 đạo luật.

Bích Phương

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng