Quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợNgày 16/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Theo đó, Nghị định gồm 5 Chương 24 Điều về quản lý, bảo quản vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí; huấn luyện, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; thẩm quyền, trình tự, thủ tục làm mất tính năng, tác dụng và xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; trách nhiệm quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.

 

Ảnh minh họa

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Tại Chương II của Nghị định, quy định chi tiết về nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí như:

– Tổ chức, doanh nghiệp được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an giao kế hoạch hoặc nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí phải bảo đảm điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường,

– Điều kiện kinh doanh vũ khí đối với tổ chức, doanh nghỉệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phải đảm bảo:

+ Kho, nơi cất giữ, phương tiện vận chuyển phục vụ hoạt động kinh doanh vũ khí phải bảo đảm điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường theo quy định.

+ Người quản lý tổ chức, doanh nghiệp phải được huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố trong quá trình hoạt động kinh doanh.

– Tổ chức, doanh nghiệp khác được tham gia nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an và phải bảo đảm điều kiện là tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật và các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.

– Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí là: Duy trì thường xuyên, liên tục các điều kiện về an ninh, trật tự, phòng – chữa cháy, ứng phó sự cố, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chỉ được mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí theo giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp; bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu, nước sản xuất, năm sản xuất đối với từng loại vũ khí.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Chương III Nghị định quy định cụ thể về việc huấn luyện cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ như: Đối tượng huấn luyện; nội dung, thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức huấn luyện; tiêu chuẩn cán bộ huấn luyện; thầm quyền, thủ tục cấp (đổi) giấy chứng nhận sử dụng, quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Ngoài ra, Chương IV Nghị định quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước và công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ đối với Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; các bộ, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các cấp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 và thay thế , bãi bỏ Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012; Nghị định số 26/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012; Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29/7/2014.

Chi tiết Nghị định tại file đính kèm.

Nguồn: kiemsat.vn

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng