Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo.Ngày 05/9/2018, VKSND tối cao, TAND tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của BLTTHS về khiếu nại, tố cáo.

Thông tư liên tịch này quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, phân loại, thụ lý, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự. Không áp dụng đối với khiếu nại, kháng cáo, kháng nghị quy định tại khoản 2 Điều 469 Bộ luật Tố tụng hình sự

Thông tư liên tịch trên áp dụng đối với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự

Thông tư liên tịch này quy định về việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo bao gồm:

(1) Phối hợp trong việc tiếp nhận, phân loại, thụ lý và giải quyết khiếu nại: Điều kiện thụ lý khiếu nại; Tiếp nhận, phân loại xử lý khiếu nại; Trình tự, thủ tục thụ lý và giải quyết khiếu nại; Trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại.

(2) Phối hợp trong việc tiếp nhận, phân loại, thụ lý và giải quyết tố cáo: Điều kiện thụ lý tố cáo; Tiếp nhận, phân loại xử lý tố cáo; Trình tự, thủ tục thụ lý và giải quyết tố cáo; Trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong giải quyết tố cáo.

(3) Phối hợp trong việc tiếp nhận, phân loại, thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Phạm vi kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thẩm quyền của Viện kiểm sát khi kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; Việc áp dụng các biện pháp kiểm sát; Việc ban hành kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát; Kiểm tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 19/10/2018, thay thế Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10/8/2005 của VKSND tối cao, TAND tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTHS về khiếu nại, tố cáo. Việc khiếu nại, tố cáo được thụ lý trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực mà chưa có văn bản giải quyết thì việc giải quyết được thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch này.

Tải nội dung Thông tư liên tịch tại đây.

Hiển Nguyễn

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng