Vì một nền tư pháp trong sạch, vững mạnhKhi nói về vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng. Phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng”; “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”; “Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”.

Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo là những vấn đề cơ bản, là cơ sở để xây dựng Đảng ngang tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đại hội XII cũng quyết định: Trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII (2016 – 2020), nhiệm vụ trọng tâm số một là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở và tập thể Lãnh đạo Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao luôn xác định, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ, luôn song hành với việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Không những thế, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng còn phải đi trước, mở đường cho việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là đối với những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giữ vị trí quan trọng hàng đầu đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ điều tra, Điều tra viên của Cơ quan điều tra VKSND tối cao “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ tăng thêm theo quy định của Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015, đồng thời để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi về cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, để bảo đảm cán bộ, đảng viên luôn giữ vững bản chất chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, vững vàng trước những khó khăn thử thách, vấn đề tiên quyết là phải thống nhất nhận thức, trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Đây chính là nền tảng để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Cơ quan điều tra đã cùng tập thể Lãnh đạo đơn vị rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ như sau:

Một là, cần tuyên truyền, quán triệt, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đây là nội dung giáo dục quan trọng hàng đầu về tư tưởng, chính trị đối với cán bộ, đảng viên, là cơ sở của sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Hai là, cần thống nhất về mặt nhận thức, đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với quá trình thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trước hết là trong cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu đơn vị. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải được đặt ngang tầm đòi hỏi của nhiệm vụ khác trong tình hình mới. Cùng với việc phát huy vai trò lãnh chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, thì phải nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phải làm chuyển biến về nhận thức và hành động, củng cố niềm tin và ý chí phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên trong việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Coi trọng việc tổ chức sinh hoạt Đảng, chính quyền, đoàn thể, đấu tranh phê bình và tự phê bình là biện pháp quan trọng để tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, đánh giá và giải quyết tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, từ đó có những nội dung, phương pháp, hình thức tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bốn là, nâng cao chất lượng và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tăng cường và đổi mới công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, đặc biệt là lãnh đạo đoàn thanh niên để tạo nên sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ.

Năm là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Sáu là, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tăng cường giáo dục những yêu cầu, chuẩn mực về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị, gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và đề ra biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy theo tinh thần Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương 4 (khóa XI). Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với việc thực hiện chính sách cán bộ, để cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Mỗi cán bộ, đảng viên cần biến quá trình giáo dục chính trị, tư tưởng của tổ chức Đảng thành quá trình tự giáo dục, tự bồi dưỡng, gắn với việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Để chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng điều tra ngành Kiểm sát nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cơ sở Cơ quan điều tra hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Cơ quan điều tra VKSND tối cao ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tiến sĩ Lại Viết Quang
Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra
Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng